Οι απαιτήσεις για τη συμμόρφωση των ιστοσελίδων και των e-shops με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), γνωστός με το ακρωνύμιο GDPR, διανύει πλέον τον τρίτο χρόνο της ζωής του. Παράλληλα, η πανδημία COVID-19, που ενέσκηψε στο σύνολο του πλανήτη από τις…