Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR και υπηρεσίες DPO

Απόλυτα εξειδικευμένοι στο δίκαιο και τις πρακτικές της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατέχοντας τις κορυφαίες παγκόσμιες πιστοποιήσεις εξειδίκευσης, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία  συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) σε συνεργασία και με την GDPR GROUP, την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), αλλά και την δικαστική διαχείριση αστικών και ποινικών υποθέσεων παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων.

Νομική Υποστήριξη Εταιρειών

Με 22 έτη εμπειρίας στην νομική συμβουλευτική εταιριών, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων εταιρικών εγγράφων, τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών που απαιτούνται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής σας δραστηριότητας, αλλά και μισθωτηρίων ή άλλων συμβολαίων της επιχείρησής σας. Παρέχουμε υπεύθυνες νομικές  συμβουλές αναλαμβάνοντας τη δικαστική σας εκπροσώπηση, τη διεκδίκηση απαιτήσεών σας, ή την άμυνά σας ως  οφειλετών.

Διεκδικήσεις εμπορικών απαιτήσεων

Διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων & οφειλών, άσκηση αγωγών, λύσεις διαταγών πληρωμών, αξιόπιστη εκτέλεση αποφάσεων υπέρ εμπορικών επιχειρήσεων

Δίκαιο Μεταφορών

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις διεθνών και εθνικών μεταφορών, υποθέσεις διαμεταφορών – παραγγελιοδόχων μεταφοράς, παροχής νομικών συμβουλών

Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικές Συμβάσεις, Συμβάσεις Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, Ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής και κατασχέσεων – πλειστηριασμών, Δάνεια Ελβετικού Φράγκου

Συμβόλαια και Μισθώσεις

Έρευνα νομικής τάξης ακινήτων, παράσταση σε συμβολαιογραφικές πράξεις (γονικές παροχές, κληρονομιές), διεκπεραίωση των διαδικασιών προ των συμβολαίων, διεκδίκηση απαιτήσεων από μισθώσεις, δικαστική εκπροσώπηση σε διαφορές από ακίνητα ή μισθωτικές διαφορές.

Οικογενειακές διαφορές και διαζύγια

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σε ζητήματα διαζυγίων, επιμέλειας τέκνων, διαμεσολάβησης, υποθέσεις διατροφών, ασφαλιστικών μέτρων κλπ.

Τροχαία ατυχήματα

Αναλαμβάνουμε την πλήρη καθοδήγηση, νομική υποστήριξη κι εκπροσώπηση των πελατών μας, καθώς και κάθε υπόθεση αποζημίωσης

Κτηματολόγιο

Προσφέρουμε αξιόπιστη συμβουλευτική και καθοδήγηση για όλα τα θέματα κτηματολογίου, σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο

Υποθέσεις ποινικών δικαστηρίων

Διαχείριση διαφορών ποινικού ενδιαφέροντος, υπεράσπιση του πελάτη ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας

Κληρονομικές υποθέσεις

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, υπεύθυνα & αξιόπιστα όπως αποδοχή κληρονομιάς, αποποίηση κληρονομιάς, επίλυση διαφορών

Διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Ανακοπές και προσφυγές κατά παρανόμων ή παρατύπων πράξεων και παραλείψεων του Δημοσίου, διεκδίκηση αχρεωστήτως καταβληθέντων